Algemene voorwaarden

INFORMATIE VOOR DEELNEMERS: WANNEER U ZICH ZORGEN MAAKT, GA DAN GELIJK NAAR EEN MEDEWERKER VOOR HULP. 

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van het evenement XRACE.

DEFINITIES

1. Evenement; Het evenement XRACE Nederland.
2. Deelnemer; de natuurlijke persoon die zich op de door de organisatie voorgeschreven wijze heeft ingeschreven voor deelname aan XRACE Nederland.
3. Overeenkomst; de overeenkomst tot deelname van de deelnemer aan het evenement
4. Organisator; XRACE Nederland.

VEILIGHEID

U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR UW KIND
Te allen tijden bent u volledig verantwoordelijkheid voor uw kinderen. U moet beslissen of uw kind in staat is om de opdrachten uit te voeren. 

Gedurende het gehele evenement is er een 1:1 ratio van ouder en kind. 

OVERSTEKEN VAN WEGEN
In het geval dat er wegen worden overgestoken is het volgende van belang. Laat uw kinderen niet de weg oversteken zonder uw supervisie. Neem de tijd en steek de weg zorgvuldig over. Elk team dient hand in hand de weg over te steken.

VERANTWOORDELIJKHEID

  • U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en gezondheid tijdens dit evenement. 
  • Sommige XRACE opdrachten bevatten elementen die tot een ongeval kunnen leiden. U of uw kind, moeten geen opdrachten uitvoeren waarbij u denkt deze niet veilig te kunnen uitvoeren.
  • Alleen wanneer u fit genoeg bent kunt u deelnemen, dit moet geconfirmeerd zijn door een dokter.

ZORG VOOR UZELF MAAR OOK VOOR ANDERE DEELNEMERS

  • Zodra u denkt dat ergens extra assistentie nodig is, ligt ons dan onmiddellijk in.
  • Wij gaan ervan uit dat u assistentie verleent aan mededeelnemers, wanneer deze hulp nodig hebben. Er zal een EHBO tent aanwezig zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deelname
1. De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk.
2. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk door de deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
3. Indien de deelnemer niet bij het evenement aanwezig kan zijn,  wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
4. De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement af te gelasten. Een dergelijk besluit van de organisator doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
5. De deelnemer dient te allen tijde instructies van het personeel of vrijwilligers van het evenement op te volgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen heeft de organisator te allen tijde het recht uw deelname aan het evenement stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
6. De deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator.
7. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten of stil te leggen.
8. De Organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.
9. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

Aansprakelijkheid

1. Deelname gebeurt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van deelnemers.
2. De deelnemer dient sluitend verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande kan lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
3. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereis. Daarnaast verklaart de deelnemer dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins adequaat heeft voorbereid op het evenement.
4. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient sluitend verzekerd te zijn voor het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. 

Persoonsgegevens

1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. De deelnemer is te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.